Gdynia 2018-06-04 14:03
 
NOWY SZEF ODDZIAŁU KARTOGRAFII MORSKIEJ

W dniu 04.06.2018 r. nastąpiła zmiana szefa Oddziału Kartografii Morskiej BHMW. Decyzją Ministra Obrony Narodowej na stanowisko szefa oddziału wyznaczony został kmdr Adam Sobków, zastępując tym samym kmdr por. Jacka Kijakowskiego.

Kmdr Adam Sobków jest absolwentem Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego Akademii Marynarki Wojennej. W trakcie swojej ponad 32-letniej służby przeszedł wszystkie szczeble kariery okrętowej od asystenta okrętowego do dowódcy ORP KOPERNIK. W międzyczasie pełnił obowiązki dowódcy Grupy Kutrów i Motorówek w Dywizjonie Zabezpieczenia Hydrograficznego MW. Przez ostatnie 12 lat służył w Biurze Hydrograficznym Marynarki Wojennej na stanowisku szefa Wydziału Zabezpieczenia. W 2017 roku ukończył Wyższy Kurs Operacyjno-Strategiczny w Akademii Sztuki Wojennej
w Warszawie. Czasowo obowiązki szefa Wydziału Zabezpieczenia objął kmdr ppor. Janusz Janik.

BHMW
http://www.bhmw.mw.mil.pl/